Barn tittar i bok

Trygghet och studiero - elevers rättighet, vuxnas ansvar

Varje elev har rätt till en trygg och rofylld upplevelse i skolan, något som är grundläggande för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. I Skaraborg har ett gemensamt utvecklingsarbete bedrivits sedan 2016 med syfte att skapa lärmiljöer som kännetecknas av trygghet och studiero.

Karta över VGR samt texten kraftsamling full följda studierSkolinspektionen lyfter att det är en utmaning att upprätthålla trygghet och studiero i skolan. Mycket tid och kraft går åt till att bemöta ordningsstörningar och mindre till att förebygga att de uppstår. I Utbildningsdepartementets PM Nationell plan för trygghet och studiero, som kan ses som ett utkast till ny lagstiftning, framgår att skolornas arbete behöver stärkas genom en tydligare styrning, mer förebyggande arbete samt en ökad kunskap till personal att agera i svåra situationer. Syftet med förslagen i detta PM är att öka systematiken och kvalitén i arbetet med trygghet och studiero. I förlängningen kan det vara avgörande för att ge varje elev chansen att gå ut grundskolan och gymnasiet med godkända betyg.

För att möta de aktuella utmaningarna behöver kommuner och skolor stöd. I Skaraborg har Utbildningskoncept Trygghet & Studiero tagits fram. Konceptet erbjuder teoretiska och praktiska verktyg till kommuner och skolor. Utbildningskonceptet är baserat på forskning av Hélène Jenvén (fil dr i pedagogik) och Skolverkets framgångsfaktorer för att förebygga och åtgärda mobbning. Det sätter fokus på elevens delaktighet och det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet för att skapa lärmiljöer som präglas av arbetsro och nolltolerans mot kränkningar. Konceptet betonar vikten av att hela organisationen – skolpersonal, rektor och huvudman – är involverade i arbetet.

Ett flertal kommuner i Skaraborg deltar i arbetet genom att anpassa och utveckla konceptet efter sina behov och förutsättningar. I den delregionala samverkan sker erfarenhetsutbyte och dialog kring exempel från arbetet på lokal nivå. På så sätt är vetenskapen och de erfarenheter som beprövas i praktiken tätt sammankopplade.

Arbetet med Utbildningskonceptet Trygghet och Studiero är en del av Kraftsamling fullföljda studier, en av fyra tvärsektoriella kraftsamlingar i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi. Kraftsamlingens fokus är stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete kring barn och ungas uppväxtvillkor och förutsättningar för att fullfölja sina studier. Nio kommuner i Skaraborg, Naturbruksförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och Klara Teoretiska Gymnasium har hittills deltagit i satsningen. Nu önskar vi sprida våra erfarenheter och lärdomar.

För mer information:
Utbildningskoncept Trygghet och Studiero (skaraborg.se)

Kort informationsfilm, se här!

Fullföljda studier - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)


Välkommen att kontakta:
Susanne Sandgren, processledare/ projektledare Skaraborgs kommunalförbund susanne.sandgren@skaraborg.se , 0703 – 69 66 58

 15 prickar Skaraborg  logga för vgr