Aktuellt startsida

Henrik Ahlgren FoUrum Jönköping

Mäta för att leda eller till leda?

Den 15 september arrangerade Skaraborgs Kommunalförbund en utbildningsdag kring öppna jämförelser. Medverkade gjorde både SKL och Socialstyrelsen mfl.

Marianne Lidbrink utredare vid Socialstyrelsen inledde konferensen med att berätta om bakgrunden till öppna jämförelser som har till syfte att skapa öppenhet och förbättrad insyn i offentligt finansierad vård och omsorg samt ge ett underlag för förbättring, uppföljning, analys och lärande i verksamheterna. Öppna jämförelser skall vidare stimulera till diskussion om verksamheternas kvalitet och effektivitet och vara ett underlag för ledning och styrning.

Idag används öppna jämförelser inom sju av socialtjänstens verksamhetsområden, den information systemet ger bygger på enkätsvar från verksamheter runt om i hela Sverige.

Öppna jämförelser har tagits emot med blandade känslor men Marianne hoppas på att det i framtiden ska finnas större möjlighet att använda och jobba med de resultat som kommer fram.

Nästa föreläsare var Lena Lindgren, Universitetslektor Göteborgs Universitet och docent i offentlig förvaltning. Lena Lindgren pekade på problem och möjligheter med Öppna jämförelser och beskriver bl a den programteorianalys av Öppna jämförelser som hon har gjort.

Från Jönköpings Regionförbund och FoUrum kom Henrik Ahlgren och beskrev hur de på ett lyckat sätt arbetat med öppna jämförelser i 5 steg för att underlätta för kommunerna.
Det första steget var att gå igenom och kvalitetssäkra enkäten, eftersom en del frågor kunde tolkas olika. Därefter följde insamling av data, resultat, analys och uppföljning av resultat och slutligen utbyte av förbättring.

Under eftermiddagen kunde deltagarna välja mellan flera seminarier med olika inriktning. SKL deltog med representanter som delgav resultat och förde dialog kring öppna jämförelser gällande funktionshinder, äldre och barn- och unga. Rka (Rådet för kommunala analyser) presenterade sin öppna databas KOLADA. Biträdande professor Ali Kazemi från Högskolan i Skövde presenterade färsk forskning kring öppna jämförelsers tillförlitlighet gällande uppgifter om äldre och äldrevård.