Aktuellt startsida

deltagare

19 mars, Presidiemöte i Skövde

Stor uppslutning av Skaraborgs kulturchefer och förtroendevalda politiker med ansvar för kulturfrågor.

Två gånger om året arrangerar Skaraborgs Kommunalförbund en konferens för tjänstemän och politiker inom kulturområdet för att tillsammans diskutera strategiska frågor.
För första gången möttes även Västra Götalandsregionens kulturnämndspresidium och Skaraborgs förtroendevalda med ansvar för kulturområdet.
 

Torsdagens halvdagsmöte mellan Skaraborg Kulturchefsnätverk och kommunernas kulturpresidier - som var det första mötet i den nya mandatperioden - hade fokus på information om det kulturpolitiska uppdraget och det gemensamma arbetet i Skaraborg.

Eftermiddagen inleddes med en inspirationsföreläsning av Stina Oscarsson, kulturdebattör och krönikör i DN. Stina talade bland annat om den snabba förändring som nu sker i kulturlandskapet och svårigheten att förhålla sig till det.

Catrin Hulmarker, kommunalråd i Hjo och ledamot i Beredningen för Regional utveckling berättade om den nya politiska organisationen i Skaraborgs Kommunalförbund och de frågor inom kulturområdet som kommunerna gemensamt bestämt att fokusera på genom Genomförandeplanen och Skaraborgs kulturplan.

För att belysa det samarbete som sker inom kulturområdet i Skaraborg presenterades sedan ett antal projekt som genomförts, pågår och planeras. Ett av dem är projektet Kreativa kraftfält som genomfördes under 2014 med syfte att synliggöra kulturens roll i samhällsutvecklingen.

Kl. 16.00 fortsatte mötet med VGR- kulturnämndspresidium. Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd berättade om hur kulturnämnden önskade leda och fördela sina resurser och vilka möjligheter det finns till ansökningar för kommunerna. Därefter berättade tjänstemän från regionens kultursekretariat för arbetet med Samverkansmodellen och den kommande Kulturplanen som man nu arbetar med att ta fram.

 I diskussionerna som följde lyftes flera intressanta frågor om vad och hur regionen kan göra för att stödja kommunernas arbete och vikten av att kommunerna har strategiska planer för kulturområdet.