Skogsväg

Kommunernas arbete för att förebygga suicid

Skaraborgs Kommunalförbund stödjer kommunernas arbete med att minska antalet suicid (självmord) och suicidförsök. Skaraborgs kommundirektörer har utsett 15 personer som ska stödja respektive kommuns förebyggande arbete.

En viktig insats är att höja kunskapsnivån hos medarbetare, allmänhet och samverkansparter. Förutom olika utbildningar har kommuner skapat informationsmaterial, gjort filminspelningar och informerat om psykisk ohälsa och suicid. Skaraborgs Kommunalförbund har tillsammans med föreningen Suicide Zero erbjudit gratis webbsända föreläsningar för att på så sätt sprida och öka kunskapen brett i Skaraborg.

Under hösten 2023 kommer en särskild satsning att göras riktad till politiker i Skaraborgs kommuner. Dessa kommer att erbjudas möjlighet till kompetenshöjning om suicidprevention av Ullakarin Nyberg, forskare, psykiater och en av Sveriges främsta experter på suicidprevention.

I varje kommun finns en förvaltningsövergripande organisering, där ansvariga diskuterar behov och planerar för insatser. Dessa ska möta den regionala handlingsplanen för suicidprevention.

Handlingsplanen har sex prioriterade aktiviteter

1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer
2. Höjd kunskapsnivå
3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå
4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer
5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap
6. Lära av händelseanalyser vid suicid

I Skaraborg pågår också aktiviteter inom ramen för kommunernas samarbete med hälso- och sjukvården. Just nu fokuseras arbetet på ökat brukarinflytande, stöd till närstående och förankring av den överenskommelse som gjorts mellan kommuner, primärvård och Skaraborgs sjukhus; Vi bygger starka kedjor

Fakta
Sedan 2020 finns ett särskilt fokus på kommunernas suicidpreventiva arbete. Stöd finns i en statlig överenskommelse och statsbidrag samt i den regionala Handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland - slutlig (vgregion.se) som gäller 2020-2025. Samtliga 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har kommit överens om handlingsplanen. Statsbidrag går förutom till kommunkollektivet också till Vårdsamverkan Skaraborg och till Västra Götalandsregionen.