Vi behöver göra insatser i skolan som är bra för alla – men livsviktigt för vissa

Ungdomar som inte fullföljer en gymnasieutbildning löper fem gånger högre risk att hamna utanför studier eller arbetsmarknad. Vad gör Skaraborg för att bryta trenden?

I Skaraborg bor cirka 80 000 barn och unga, med rätt till goda och jämlika förutsättningar att fullfölja sina studier. Hur ger vi dessa unga ”de bästa förutsättningarna”?

Styrgruppen för Fullföljda studier 2.0 Skaraborg, ett projekt finansierat av Västra Götalandsregionen, vill visa på de satsningar som görs gemensamt i Skaraborg, ett komplement till det goda arbete som görs av personal i förskola och skola.

Skaraborg har utmaningar med låg utbildningsnivå och ojämn geografi. Men det unika med Skaraborg är vår samverkanstradition, vår dokumenterat stora kunskap om vad som ger fullföljda studier, en politisk vilja och en hållbar nätverksstruktur på flera nivåer (tjänstepersoner i kommunerna och den politiska styrningen).

Vi har valt att lyfta trygghet och studiero, exempel på nya roller i skolan, vikten av närvaro och skolan som en plats för alla.

Vi behöver gemensamt fortsätta att göra insatser som är bra för alla – men livsviktigt för vissa
Att klara grundskolan med betyg som gör att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet är en förutsättning. Att få gymnasieexamen på tre år är en annan. Alla som gör ett studieavbrott hamnar givetvis inte i utanförskap, men för de som inte fullföljer sina studier är risken betydligt större och kan innebära ett lidande för individen i form av psykisk ohälsa, arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, att hamna i kriminalitet och ett liv som socialt marginaliserad i samhället och för samhället innebär en individ i utanförskap kostnader.

Forskningsbaserad kunskap och praktisk tillämpning är ett vinnande koncept
Sedan 2013 har Skaraborgs kommuner i samverkan fokuserat på att stärka ungas möjligheter att fullfölja sina studier. Viktig part har även varit Västra Götalandsregionen som genom finansiering möjliggjort samverkan. Förebyggande arbete som påbörjas tidigt är av största vikt. Fullföljda studier – genom Trygghet och Studiero är en Skaraborgsgemensam satsning med syfte att främja fullföljda studier genom ett aktivt arbete för att motverka kränkningar och mobbning. Barn och elever har rätt till en lek- och lärmiljö som kännetecknas av trygghet och lek-/studiero. Det är vuxnas ansvar att erbjuda denna miljö. Satsningen erbjuder stöd i verksamheternas förbättringsarbete. Arbetet genomförs tillsammans med Hélène Jenvén, lektor i pedagogik och utgår från hennes avhandling Utsatta elevers maktlöshet: en studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9. Nio kommuner, cirka 120 förskole-/ skolenheter, drygt 2500 skolpersonal och drygt 2000 barn/ elever har direkt deltagit i satsningen. Kombinationen av forskningsbaserad kunskap och verktyg som ständigt utvecklas i praktiken ger förutsättningar som kan bidra till ett systematiskt förbättringsarbete utifrån verkliga behov.

Elevcoach – en framgångsfaktor
Den goda relationen till skolpersonalen var en av de största framgångsfaktorerna i satsningen En skola för alla, som flera kommuner i Skaraborg var med i. Gott bemötande av skolpersonal och vuxna i skolan som bryr sig är viktigt för att ungdomar ska fullfölja sina studier. Flera kommuner har därför testat att ta in nya roller i skolan såsom elevcoach eller elevkoordinator. Det gemensamma för dessa roller är att de inte haft sin bakgrund i skolan utan kommit med ett nytt perspektiv med beteendevetenskaplig utbildning eller erfarenheter av behandlande verksamhet för barn och unga. I rollen har det ingått att arbeta nära eleverna, att finnas bland eleverna i korridorer och uppehållsrum som en trygg vuxen. Dessa typer av insatser behöver vi arbeta vidare med.

Närvaro
För att eleverna ska klara sin utbildning så behöver eleverna vara i skolan och när de inte är det så behöver skolan följa upp det och agera. För att få en hög skolnärvaro så krävs det medvetet arbete på varje skola, med dels ett fungerande sätt att föra frånvaro, dels rutiner för att uppmärksamma och agera tidigt när eleven får en oroande frånvaro. Arbete behöver också göras för att få en miljö där eleverna trivs och vill vara närvarande.

Vad är ”normalt”?
En annan framgångsfaktor i våra gemensamma insatser är att ha ett normkritiskt förhållningssätt, att utmana könsstereotypa yrkes- och programval. Det har inte enbart handlat om jämställdhet utan om rätten att vara den man är och bli bemött utifrån det. Vi ser betydelsen av att arbeta för att skolan ska passa alla och vara en plats för alla.
Skaraborgs unga kommer framöver att behöva oss ännu mera. Risker som anas är att den psykiska hälsan har påverkats genom den osäkra tid som råder. Vi vet ännu inte vilka konsekvenser för kunskapsinhämtandet och lärandet som pandemin har gett. Vårt utvecklingsarbete kring Fullföljda studier i Skaraborg kommer därför rätt i tiden och vi ser fram mot att fortsätta satsningen för alla barn och ungas rätt till goda och jämlika förutsättningar att fullfölja sina studier.

Vi behöver gemensamt därför göra insatser som är bra för alla – men livsviktigt för vissa.
Det är dessa unga som är vår framtid och därför är det viktigt att de får de bästa förutsättningar att lyckas i livet, bli goda samhällsmedborgare och på sikt kunna bidra till samhällsutvecklingen i vår region.