Aktuellt startsida

Magnus Fredricson

Fullmäktigesammanträde

Den 20 november höll Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige sitt sista möte för den här mandatperioden.

På agendan fanns bl a förslag till beslut om förbundets framtida verksamhetsinriktning och politiska organisation.  Förbundets styrelse beslutade i september 2013 att genomföra en utredning för att klarlägga medlemskommunernas förväntningar på förbundet. Eventuellt omformulera uppdraget till förbundet och föreslå en politisk organisation inom förbundet som är anpassad till uppdraget och andra parters behov.

Utredningen har genomförts under perioden oktober 2013 - april 2015. Resultatet av utredningen har vidareutvecklats av styrelsen vid två workshop. Därefter har ett reviderat förslag utifrån de diskussioner som genomförts tagits fram.
Fullmäktige beslutade att anta förslag till förändrad organisation.

Beslut togs också om höjd medlemsavgift till 39,25 per invånare. Det ska noteras att medlemsavgiften har legat på samma nivå 31,25 kr/invånare sedan många år.

Till sammanträde var Magnus Fredrikson, Skaraborgs Kommunalförbund inbjuden för att berätta om Strukturbild Skaraborg ett projekt som drivs i förbundets regi tillsammans med Chalmers i Göteborg. Arbetet med de Strukturbild Skaraborg bygger på de lokala översiktsplanerna som finns i Skaraborgs 15 kommuner, utvecklingsplanen för Västra Götalandsregionen och Genomförandeplanen för Skaraborg 2014-2016.

Arbetet är organiserat i sju olika faser. Fas 1 är nu avslutad och har sammanställt befintliga planeringsdokument och forskning kring regional tillväxt. Det fortsatta arbetet kommer att innebära fördjupningar och avslutningsvis sker analys och sammanställning av Strukturbilden inför projektavslutning i oktober 2015.

Fullmäktigesammanträdet avslutades med att styrelseordförande Katarina Jonsson gjorde en tillbakablick på den senaste fyra åren inom förbundet och hur viktigt det är med samarbetet för Skaraborgs utveckling.

Fullmäktiges ordförande Gunilla Druve Jansson tacka styrelsen, förbundsdirektör Per-Olof Hermansson, personalen på kansliet och fullmäktige för den här mandatperioden och för det goda samtalsklimat som råder inom förbundet, innan hon avslutade mötet.