Aktuellt startsida

Förbundsstyrelsen den 6 mars

Förbundets styrelse tog idag beslut angående Skaraborgs gymnasieutbildningar på ett extra styrelsemöte.

Den 1 januari 2015 började Utbildning Skaraborg med Måldokumentet och Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg att gälla. Bakgrunden är Skaraborgskommunernas uttalade vilja att samverka kring skolutveckling i alla skolformer. Intentionen i Måldokumentet är ett tydligt fokus på kvalitet i utbildningarna.


Samverkansavtalet för gymnasieutbildningarna i Skaraborg innefattar att beslutsnivån är Skaraborgs kommunalförbunds styrelse. Under flera år har vi sett att priset för gymnasieutbildningarna har ökat och att prisnivån är högre i Skaraborg än i omgivande samverkansområden/kommuner.

Skaraborgs skol- och utbildningschefer har diskuterat och agerat utifrån antagandet att vi har för många program/inriktningar på för många skolor i Skaraborg. Under de senaste 6-8 åren har elevkullarna minskat med 25-30 % och gymnasieorganisationen har inte hängt med i förändringen. Dock har ett stort arbete med att anpassa organisationen efter antalet elever gjorts de två sista åren och platserna är nu i balans med sökande elever. Trots detta ökar priserna. Kommunchefer och kommunalråd har varit tydliga med att de vill att skol- och utbildningscheferna i sin bedömning lägger stor vikt vid ekonomin. Årets prisökning utifrån budgeterat pris är 4,7%.
 
Tre olika förslag har tagits fram av skol-och utbildningscheferna.

Förslag 1 är grundat på elevernas ansökan till gymnasiet och i detta förslag har 15 program stängt antagningen till hösten. Förslaget grundas på hur eleverna har sökt och viss hänsyn till kompetensförsörjning är tagen.
Förslag 1 innebär en prisökning med 3,3%

Förslag 2 innebär att Skaraborgs dyraste program tas bort från snittpriset och kommunen får själv står för mellanskillnaden.
Förslag 2 innebär att snittpriset på gymnasieutbildningarna är oförändrat från förra året.

Förslag 3 innebär att Skaraborgs två dyraste program tas bort från snittpriset och kommunerna får själva stå för mellanskillnaden.
Förslag 3 innebär att snittpriset minskar med 2%.

Förslag 2 och 3 innebär inte att kostnaderna minskar men kommunerna med de dyraste priserna på program/inriktninga får själva stå för mellanskillnaden.

De olika förslagen har beretts hos Skol- och utbildningscheferna, Beredningen för Kunskaputveckling och Kommunchefsgruppen

Styrelsen beslutade om förslag 2 och att den interkommunala ersättningen för läsåret 2015/2016 beräknas enligt principerna i förslag 2.
 
samt att ge förbundsdirektör Per-Olof Hermansson i uppdrag att till styrelsemötet i maj presentera förslag till utredningsdirektiv innehållande beskrivning av ekonomi, kvalitet och struktur inom ramen för Måldokument utbildning Skaraborg.