Hand med glödlampa som lyser

Nya projekt beviljade av Skaraborgs Kommunalförbund

Skaraborgs Kommunalförbund har rollen att samordna genomförandet av den nya utvecklingsstrategin för Västra Götaland (Västra Götaland 2030) i Skaraborg. Uppdraget innebär att i samverkan med berörda aktörer initiera, genomföra och medverka i finansieringen av program och aktiviteter inom prioriterade utvecklingsområden.

För genomförandet av Skaraborgs delregionala utvecklingsstrategi disponerar Kommunalförbundet årligen 20,5 mkr miljoner kronor, delregionala utvecklingsmedel. Pengarna kommer dels ifrån Skaraborgs kommuner (10 mkr) samt från Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd (7,5 mkr), miljönämnd (1,5 mkr) och kulturnämnd (1,5 mkr). Utöver dessa medel arbetar Skaraborgs Kommunalförbund aktivt för att ytterligare växla upp dessa pengar.

Den 6 maj tog Direktionen för delregionala utvecklingsmedel beslut om att bevilja totalt 5,6 miljoner kronor till projekt som ska bidra till omställning och stöttning för näringslivet i Skaraborg för att växa och för att öka arbetstillfällen.

Nyföretagande Skaraborg 2023-2025

Projektet “Nyföretagande Skaraborg 2023-2025” vänder sig till personer som är i startgroparna till att starta eget företag i Skaraborg. Syftet är att inspirera och uppmuntra att fler startar och driver företag för att öka arbetstillfällen i Skaraborg. Genom projektet kommer företagare få tillgång till anpassade utbildningar och bli erbjudna stöd innan och efter företagsstarten så att de får en större kraft och förmåga att överleva och växa sig starka.

Projektägare: NyföretagarCentrum Skaraborg

Beviljade medel: 3 500 000 kr

Kontakt: Ann-Sofie Persson , annsofie.persson@nyforetagarcentrum.se

Ökad tillväxt i Skaraborg 2023-2025

Projektet vänder sig till företagare som har en vilja och drivkraft att växa och utvecklas. Connect Västs roll är att låta entreprenörer, experter ur organisationer och näringsliv samt investerare mötas i effektiva processer så att de olika parternas kompetenser och resurser sammanförs med företagens behov. Genom att ta den sammanförande rollen skapas ett betydande resultat för företag, partner/finanisärer på ett kostnadseffektivt sätt.

Projektägare: Connect Väst

Beviljade medel: 2 100 000 kr

Kontakt: Marcus Nordanstad marcus.nordanstad@connectsverige.se