Aktuellt startsida

Genomförandeplan för Skaraborg avseende Västra Götland 2020

Efter en process med stor delaktighet och engagemang har styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund nu fastställt en genomförandeplan för Skaraborg avseende den nya tillväxt- och utvecklingsstrategin "Västra Götaland 2020".

- Jag tycker vi har lyckats forma en process och en genomförandeplan som kommer att bli ett bra stöd och ett tydligt styrdokument för vårt gemensamma arbete med att stärka Skaraborg som en konkurrenskraftig och attraktiv region, säger Ulf Eriksson, ordförande i förbundets Tillväxtutskott

Regionfullmäktige fastställde hösten 2013 "Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020”. Utifrån denna strategi har respektive kommunalförbund i Västra Götaland jobbat med att utarbeta en så kallad delregional genomförandeplan för perioden 2014-2016.

Arbetet med utarbetande av en genomförandeplan har i Skaraborg präglats av hög delaktighet och bred förankring. Samtliga femton kommuner och närmare 30 andra aktörer i partnerskapet har medverkat vid ett antal olika workshops för att diskutera och forma innehållet i planen.

De tjänstemannagrupper och beredningar som är knutna till förbundet  har fått styrelsens uppdrag att arbeta för ett framgångsrikt genomförande av planen. Styrelsen har även rekommenderat medlemskommunerna att beakta genomförandeplanens prioriterade frågor, åtgärder och mål i sin verksamhetsplanering.

2014 att vara ett övergångsår, där VG2020 och de delregionala genomförandeplanerna successivt fasas in. Utgångspunkten för våra beslut om finansiering 2014 kommer sålunda att vara vårt gamla tillväxtprogram ”med riktning mot den nya tillväxtstrategin”.

Under hösten kommer genomförandeplanen att kompletteras med en del 2, som rör finansiering 2015-2016 samt rollfördelning och ansvar. Detta efter att presidierna för Regionutvecklingsnämnden, Miljönämnden och Kulturnämnden träffat den politiska nivån i Skaraborgs Kommunalförbund för en dialog.