Aktuellt startsida

Ulrika Lindahl

23 september Fullmäktigesammanträde

Fredagen den 23 september sammanträdde förbundets fullmäktige. Delårsrapporten per den 31 juli 2016 presenterades och förbundet visar på ett överskott på 602 tkr mot budgeterat 15 t kr. Prognosen för hela 2016 visar på ett överskott i storleksordningen 421 tkr. Anledningen till att Förbundet visar på ett positivt resultat är personalvakanser och god ekonomisk medvetenhet.

På dagordningen fanns även  Samverkan i folkhälsofrågor och en modell för samverkan presenterades. Modellen innebär i korthet att en politisk styrgrupp inrättas med representanter från Skaraborgs kommunalförbund och Östra hälso- och sjukvårdsnämndens presidier samt att strategigruppens roll, mandat och uppdrag tydliggörs. 

Efter sedvanliga mötesförhandlingar fick fullmäktige tre intressanta presentationer:

Forskaren Hèléne Jenvén presenterade Fullföljda studier/Inkluderande lärmiljö (FIL) som är ett projekt för att främja elevers sociala samvaro i skolan, trygga lärmiljöer och lugn och ro i klassrummet. Projektet finansieras av Skaraborgs Kommunalförbund och Töreboda, Hjo och Skövde kommuner.

Lars Arvidsson, kommunchef och Ulrika Lindahl, projektledare, presenterade Electric Village – Test och demonstrationsplats. Syftet med test och demonstrationsplats Mariestad är att skapa ett hållbart system runt energiförsörjning, laddinfrastruktur, säkerhet, logistik och kunskapsutveckling. 

ASSAR Industrial Innovation Arena är en plattform för kunskapsutbyte med nationella och internationella företag, kunskapsnoder och institut. Målet med satsningen är att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning, för att kunna möta framtida globala utmaningar. Initiativtagarna till satsningen är Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB, Volvokoncernen, Volvo Car Corporation och Industrial Development Center West Sweden AB. ASSAR beräknas vara i gång 2017. ASSAR presenterades av Tobias Björk, IDC och Leif Pehrsson, Volvo Cars