Aktuellt startsida

Ordf. Next Skövde Carl-Henrik Ohlsson

2 oktober Fullmäktigesammanträde

Fredagen den 2 oktober höll Skaraborgs Kommunalförbund sitt höstmöte. På dagordingen fanns bland annat delårsbokslut och fastställande av medlemsavgift 2016.

Delårsbokslut
Förbundsdirektör Per-Olof Hermansson berättade om aktuella händelser under första halvåret 2015. Förbundet arbetar från och med januari  i en ny politisk organisation som består av fyra utvecklingsområden; Välfärdsutveckling, Hållbar samhällsutveckling, Kompetensutveckling och Regional utveckling och till varje område är en politisk beredning knuten.

Förbundet har en ny verksamhet, Antagningskansliet från årsskiftet 2015.
En annan fråga som utreds är Folkhälsan och hur man samordnat kan arbeta med denna fråga.
Behov har också funnits att komplettera Förbundets verksamhet, styrning och ledning med ett antal styrdokument. Dessa har nu tagits fram.
Per-Olof Hermansson berättar vidare om aktuella frågor inom respektive utvecklingsområde och Tillväxtprogrammet.

Medlemsavgiften 2016
Fullmäktige besluta att fastställa medlemsavgiften till Skaraborgs Kommunalförbund för 2016 till 40,25 kr per invånare.

Fullmäktige fick också rapport från förbundsstyrelsens ordförande Katarina Jonsson och information om aktuella infrastrukturfrågor i Skaraborgs av Gunnar Carlsson, Skaraborgs Kommunalförbund.
 
Till dagens sammanträde var Carl-Henrik Ohlsson inbjuden för att dela med sig av ”Tankar kring Skaraborgs utveckling". Carl-Henrik Ohlsson har arbetat många år inom Skaraborgs Hushållningssällskap och därefter 18 år som VD för Länsförsäkringar Skaraborg. Han är ordförande i Gothia intresseförening och Skaraborg Invest och sitter som ledamot i styrelsen för Högskolan i Skövde. Nyligen har Carl-Henrik blivit vald till ordförandande i Next Skövde Destinationsbolag AB.
Carl-Henrik Ohlsson pekade på en rad områden där Skaraborg genom gott samarbete kommit långt, men lyfter också de utmaningar vi har och viktiga frågor vi måste arbeta med.

Ordförande Gunilla Druve Jansson, tackade ledamöterna och önskade alla en trevlig helg innan hon avslutade mötet.