tre kvinnor som samtalar sitter runt ett bord

2021-2022 Praktisk utbildning,  individbaserad verksamhetsuppföljning

Nätverket Strategisk Utvecklingsgrupp, Skaraborgs Kommunalförbund och Sveriges Kommuner och Regioner erbjuder tillsammans en utbildning i praktisk individbaserad verksamhetsuppföljning (även kallad Individbaserad Systematisk Uppföljning, ISU). Utbildningen är kostnadsfri och omfattar 5 tillfällen med start 12 november och avslutning 29 april 2022.

Fokus ligger på praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte. En introduktion ges även till Socialstyrelsens webbaserade verktyg till stöd för systematisk uppföljning, SU-Pilot.

Utbildningen är uppdelad på fem tillfällen varav fyra är digitala och det femte och avslutade tillfället förhoppningsvis kan ske fysiskt i Skövde.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till medarbetare i kommunen som arbetar med att stödja verksamhetsutveckling. Kommunerna identifierar själva nyckelpersoner, exempelvis socialsekreterare, verksamhetsutvecklare och chefer. Vi rekommenderar att delta i team om minst 3 personer per kommun. I teamet bör ingå både utvecklare/stödfunktion och verksamhetsnära personal/chef

Förutsättningar
Deltagandet förutsätter ett samarbete med en verksamhet inom socialtjänsten, att uppföljning sker under utbildningen samt att deltagarna har en beredskap att arbeta praktiskt med planering och uppföljning inför och mellan tillfällena.
Deltagarna ska före utbildningen ha genomfört Socialstyrelsens webbutbildning i individbaserad systematisk uppföljning (cirka en timme). Den finns på Socialstyrelsens utbildningsportalSocialstyrelsen utbildning

Utbildningstillfällen 2021–2022
- 12 nov. kl. 9-12
- 19 nov. kl. 9-12
- V 49-50: Någon gång under tidsperioden 6–17 dec erbjuds din grupp som arbetar med ett case 1 timmas uppföljning.
- 21 jan. kl.10-11.30
- 25 feb. kl. 10-12
- 29 april kl. 10-15 (Preliminärt i Skövde)

Du anmäler dig via formuläret på denna sida, senast den
17 oktober. 


Program

Tillfälle 1: 12 november kl 09:00-12:00 Uppstart

Introduktion till individbaserad systematisk uppföljning
Arbetspass: Vad vill ni veta?
Din grupp arbetar med att formulera den eller de frågor som ni vill följa upp under utbildningen. Fundera på vad som är mest intressant och angeläget för er verksamhet och era brukare. Utgå från den frågeställning ni formulerat inför utbildningen eller gör en omstart. Tänk på att avgränsa frågan så att den är tydlig, praktiskt möjlig att besvara och att det är rimligt tidsmässigt att ni hinner samla in uppgifter under utbildningens gång för att få svar på er fråga.
Arbetspass: Vilken information behöver ni?
Din grupp diskuterar vilken information ni behöver för att besvara frågeställningen/-arna från pass 1. Vilka uppgifter har ni redan och vilken ny information behöver ni samla in Lägesrapportering
Vi reflekterar vi tillsammans i hela gruppen över vad ni kommit fram till i era uppföljningsgrupper.

Tillfälle 2:  19 november kl 09:00-12:00

- Introduktion till verktyg för uppföljning: Socialstyrelsens datorbaserade verktyg SU-Pilot samt Excel
- Arbetspass: Hur ska informationen i uppföljningen dokumenteras?
Din grupp arbetar med anpassning av valt verktyg utifrån vilka frågor och svarsalternativ/variabler och variabelvärden som ni ska följa upp och registrera i er uppföljning.
- Arbetspass: Planering av arbetet med uppföljningen på hemmaplan. 
Din grupp gör en tids- och aktivitetsplan för arbetet med uppföljningen på hemmaplan fram till utbildningens avslutning.
- Lägesrapportering
Uppföljningsgrupperna berättar om sin planering för övriga deltagare.

v 49-50 (6 dec-17 dec)

- Handledningstillfälle 1 timma/uppföljningsgrupp.
Tiden bokas med respektive handledare

Tillfälle 3:   21 januari kl 10:00-11:30

Avstämning – hur går det i arbetet med era uppföljningar?
Möjlighet till erfarenhetsutbyte och handledning i uppföljningsgrupperna

Tillfälle 4:  25 februari kl 10:00-12:00

Introduktion till verktyg för sammanställning och analys av insamlade uppgifter:
SU-Pilot och Excel
Arbetspass : Sammanställning och analys av insamlade uppgifter med möjlighet till handledning.
Din grupp arbetar med att sammanställa den information ni samlat in i er lokala uppföljning eller tränar på att göra sammanställningar med påhittade data.

Arbetspass 5:  29 april kl 10:00-15:00

Fysiskt möte i Skövde, separat inbjudan, med lokal.
Erfarenhetsutbyte om arbetet med era uppföljningar.  
Presentation av resultat och analys/reflektioner från era lokala uppföljningar 
Nästa steg – hur arbetar ni vidare med uppföljning efter projektet – i kommunerna och på regional nivå?