E-råd Skaraborg

E-råd Skaraborgs bildades 2013 och är en beredande grupp till Kommunchefsnätverket.

Gruppen ska bereda frågor som berör digitaliseringen i Skaraborgs kommuner. ”Strategi för eSamhället” och ”Handlingsplan för eSamhället 2013- 2015” är de dokument tillsammans med rådande lagstiftning som E-råd Skaraborg ska arbeta utifrån.

Syftet med E-råd Skaraborg är:

  • Prioritera områden inom området e-samhället

  • Sortera, d v s dela upp de olika delarna inom e-samhället. Vilka frågor är lämpliga att arbeta samordnat med just nu eller längre fram i tiden? Vilka frågor bör arbetas med inom respektive kommun?

  • Omvärldsbevaka på området e-samhälle

  • Sprida kunskap om området e-samhälle

  • Ta initiativ till att frågor angående e-samhälle kommer på rätt dagordning.

E-råd Skaraborgs mål är att på ett samordnat sätt arbeta för att den enskilda kommunen i Skaraborg på viktig strategisk nivå utifrån e-samhällesområdet ge möjlighet att skapa: 

  • Enklare vardag för Skaraborgs medborgare

  • Smartare och öppnare förvaltning i Skaraborg som stödjer innovation och delaktighet 

  • Ge högre kvalitet och effektivitet i den kommunala verksamheten i Skaraborg. Detta inom samtliga kärnverksamheter men även stödverksamhet inom en kommuns område.

E-råd Skaraborgs ansvar är att utifrån styrdokumenten bryta ned och ta fram förslag på de områden inom e-samhället som kommunerna i Skaraborg bör prioritera och samverka kring. Dessa områden bildar sedan ett förslag till handlingsplan ”Handlingsplan eSamhälle Skaraborg” för det fortsatta arbetet. Arbetet med att genomföra aktiviteterna i handlingsplanen ska ej genomföras av E-rådet Skaraborg. E-råd Skaraborg ska dock lämna förslag på hur arbetet med de olika aktiviteterna kan bedrivas.

Kommuncheferna beslutar ytterst vilka aktiviteter i handlingsplanen som bör genomföras. E-råd Skaraborg ansvarar för att arrangera en e-samhälles dag för samtliga kommuner inom Skaraborg.

Nuvarande medlemmar i E-råd Skarabog: