Fullföljda studier

Hur gör vi för att få elever att fullfölja sina studier?

Sedan augusti 2013 pågår ett projekt på Skaraborgs Kommunalförbund för att främja fullföljda studier.
Projektet är finansierat av VG-regionen, Folkhälsokommittésekretariatet och projektledare är Susanne Sandgren.
Varje år fullföljer ca 25% av gymnasieeleverna inte sina studier och riskerar därmed att hamna i livslångt utanförskap. Projektet arbetar därför med att synliggöra frågan, sprida goda exempel vara ett stöd vid kompetensutveckling och sprida information och kunskap.

För att sprida infomationen och ta del av andras erfarenheter arrangerar Skaraborgs Kommunalförbund, VG-region och Högskolan i Skövde den 29 april en konferns på temat. Syftet med konferensen är att deltagarna ska få ta del av olika goda exempel från olika verksamheter genom seminarier och efarenhetsutbyte. Dagen avslutas med en workshop för att identifiera teman för det fortsatta arbetet med att främja fullföljda studier.

Seminarier
Taktisk närvaro i stället för hög frånvaro en rutin på Helenaskolan.
Team Agera, Grästorp. Ett samverkansprojekt mellan Skola och Socialtjänst.
Unga vuxna utanför samhället -personliga berättelser och vägar till förändring
Från åsikt till insikt
Lärande samtal som verktyg i det gemensamma arbetet med att utveckla undervisningen utifrån elevers förutsättningar och behov.