Inbjudan till utbildning för vägledare i Delaktighetsmodellen våren 2017

21/3, 4/4, 25/4 och 16/5

Delaktighetsmodellen – DMO - är ett av flera arbetssätt som kan användas för att uppnå en ökad brukarmedverkan. Modellen har utvecklats under flera år inom LSS-verksamheter i Skåne tillsammans med FoU Välfärd Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Modellen innebär en mötesform mellan personal och brukare som underlättar en jämlik dialog och kan stärka brukarnas inflytande över sin livssituation. Modellen bygger på dialogsamtal kring önskade teman och frågor. Samtalen förs i mindre grupper efter en viss modell, dessa samtal kallas delaktighetsslingor. Brukare träffas för sig och personal för sig, innan alla sammanstrålar för en gemensam diskussion. Samtalet leds av ett vägledarpar med särskild utbildning i Delaktighetsmodellen. Vägledarna får inte vara personal som arbetar med brukarna.

Socialstyrelsen har lyft upp Delaktighetsmodellen som en av flera modeller för att uppnå ökad brukardelaktighet; både i ”Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner - Kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionshinder” och i ”Att ge ordet och lämna plats – Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård”.